Tverrfaglig velferdsteknologi

Målet med velferdsteknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag både for brukere, pårørende og omsorgspersonell.

Søknadsfrist:      15. April
søk her:               Samordna opptak 
Studiested:         Tromsø       
Semester:           To
Studiepoeng:     30
Organisering:    Samlingsbasert    

 

Fagskoleutdanning i Tverrfaglig velferdsteknologi (TVT) er høyere yrkesrettet utdanning som bygger på fullført videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Det skal kunne styrke kompetansen til personell i møte med nye og utvidede arbeidsoppgaver. Tverrfaglig velferdsteknologi er et nettstudium for helse- og omsorgs personell og teknikere. Studieplanen bygger Nasjonal veiledning for høyere yrkesfaglig utdanning. Den nasjonale veiledningen må ses i sammenheng med aktuelle lover og forskrifter, og godkjenning og veiledninger fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse-, omsorg og velferdstjenester. Dagens og morgendagens utfordringer, både i samfunnet generelt og innen helse- og oppvekstsektoren spesielt, innebærer behov for nytenkning innen utdanningene. Fagskoleutdanningen er derfor tverrfaglig, og har et klart brukerperspektiv. Med tverrfaglig i denne sammenheng menes at de er rettet mot arbeidstakere med ulik faglig bakgrunn innen helse-, omsorgs- og velferdsyrkene og teknologiyrker.

Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på teknologisk assistanse som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren. Målet med velferdsteknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag både for brukere, pårørende og omsorgspersonell. Erfaringer viser også at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenesten.

En felles videreutdanning for ulike yrkesgrupper vil kunne bidra til at en opparbeider seg ny kompetanse, utvikler kunnskap og forståelse i en felles referanseramme. Tilstrekkelig felles faglig kunnskap og forståelse for faget vil øke sannsynligheten for god kommunikasjon og godt samarbeid. Samtidig vil det legges til rette for et tverrfaglig samarbeid som setter bruker/pasient i fokus, og øker dennes mulighet for medinnflytelse.

Til toppen