Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helsearbeid og rusarbeid er fagområder som ofte overlapper hverandre. Sammensatte lidelser som ROP-lidelser (rus og psykiatri samtidig) blir stadig vanligere og betegnes som en særskilt faglig utfordring. Utdanningen vil gjøre studenten i stand til å møte brukerne med en helhetlig forståelse av brukerens livssituasjon og lidelser.

Søknadsfrist:      15. April  
Søk her:               Samordna opptak   
Studiested:        Tromsø      
Semester:           Fire
Studiepoeng:     60
Organisering:    Samlingsbasert     
Studietempo:     Deltid
   

Reflekterte yrkesutøvere, med høy yrkesetisk standard

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid og rusarbeid er utviklet med sikte på å gi helse- og sosialpersonell med videregående opplæring og de med tilsvarende realkompetanse, mulighet til videreutdanning. Det kan styrke deres kompetanse i møte med nye og utvidede arbeidsoppgaver i helsevesenet og sosialsektoren. Fagskoleutdanningen har som overordnet mål å utdanne helse- og sosialpersonell innen forebygging, behandling og rehabilitering av mennesker med rus- og/eller psykiske problem og lidelser.

Fagskoleutdanningen skal utdanne reflekterte yrkesutøvere, med høy yrkesetisk standard som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med tjenesteytere og brukere.

Fagskoleutdanningene skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse- og sosialsektoren. Fagskoleutdanningene er derfor tverrfaglige, og har et klart brukerperspektiv.

Til toppen