Eldre og livsmestring: Ny høsten 2023

Ønsker du formell kompetanse om oppgaver og utfordringer innen eldreomsorg? Fagskolen i Nord tilbyr høyere yrkesfaglig opplæring og spesialkompetanse innen dagsaktuelle tema i faget eldreomsorg, enten du er på tur ut i relevante yrker, eller ønsker påfyll av kunnskap som allerede yrkesutøver.

Søknadsfrist:      15. April            
Søk her:              Samordna opptak 
Studiested:        Tromsø     
Semester:           Fire
Studiepoeng:     60
Organisering:    Samlingsbasert     
Studietempo:     Deltid over 2 år

Om utdanningen

Utdanningen Eldre og livsmestring tar sikte på å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard. Gjennom utdanningen vil studentene opparbeide seg spisskompetanse i arbeid med eldre mennesker. De vil lære å planlegge, organisere og iverksette tiltak for eldre i samarbeid med brukere, pårørende, medarbeidere og andre yrkesgrupper innenfor helse- og omsorgssektoren. Livsmestring, brukermedvirkning og verdighet er begrep som står sentralt gjennom hele utdanningen. Studentene vil også opparbeide seg kompetanse som ivaretar og sikrer faglig forsvarlighet.

Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) har som formål å legge til rette for utdanning av høy kvalitet. Høyere yrkesfaglig utdanning ligger på nivå 5.1 i Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk, hvilket betyr på nivå over videregående opplæring, og som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Til toppen