Arkivverdig Informasjon

Hva er arkivverdig?

Gjennom Riksarkivarens forskrift er vi pålagt å bevare spesifikke kategorier av dokumentasjon.  

Dokumentasjon er arkivverdig hvis du svarer ja på ett eller flere av disse spørsmålene:   

• Er dokumentet ledd i et internt prosjekt eller utredning? 
• Inneholder dokumentet informasjon som kan gjenbrukes?
• Er dokumentet viktig for å forstå beslutningsgrunnlaget eller vedtaket i en sak?  
• Er dokumentet sendt oss for at vi skal fatte vedtak eller beslutning i en sak?  
• Inneholder dokumentet avklaringer rundt en problemstilling?  
• Ivaretar det rettsikkerheten for ansatte?  
• Kan dokumentet være av interesse for publikum eller offentligheten?

 

Eksempler på arkivverdig dokumentasjon (listen er ikke fullstendig):   

• Tilsettingssaker 
• Beslutninger 
• Dokumenter vedrørende den enkeltes ansettelsesforhold (personalmapper) 
• Dokumentering av organisering og organisasjonsutvikling  
• Egenproduserte trykksaker   
• Eiendomsforvaltning, eks. ervervelse og avhending av eiendom, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter   
• Foto, nettsider, sosiale medier  
• Høringsuttalelser 
• Innsynsbegjæringer og besvarelse  
• Interne instrukser, rutiner, prosedyrer og retningslinjer   
• Klagesaker   
• Kontrakter, avtaler, alle forpliktelser av faglig og økonomisk karakter, eks. innkjøpsavtaler og anskaffelser  
• Planlegging, styring og evaluering av arbeidet med HMS, eks. arbeidsmiljøundersøkelser og oppfølging av arbeidsulykker  
• Planlegging, styring og evaluering av arbeidet med sikkerhet og beredskap, eks. beredskapsplaner  
• Planlegging, styring og evaluering av personalforvaltning, eks lokal personalpolitikk, interne reglementer og retningslinjer for personalforvaltning   
• Rapporteringer (både internt og til eksterne)   
• Risikovurderinger   
• Saksfremlegg, innkalling, referat og vedtak i forbindelse med møter i styrer, råd, komiteer og utvalg   
• Strategi- og styringsdokumenter   
• Virksomhets- og økonomistyring, eks. Budsjetter, regnskap, tertialrapporter, virksomhetsrapporter og revisjon  
• Års- og handlingsplaner 

 

Hva skal ikke arkiveres?   

Hovedregelen er at dersom materialet ikke fører til saksbehandling og ikke har noen dokumentasjonsverdi for virksomheten, er det ikke arkivverdig. Da skal det ikke registreres i Public 360. 

Eksempel:  

• Reklame 
• Invitasjon til kurs 
• Kladder  
• Gule lapper  
• Kopier  

Til toppen