Styreleder Østen Mortvedt hilser fagskolestudentene velkommen.

Studiebarometeret er nå presentert og styreleder ønsker blant annet økt fokus på mental helse og medvirkning fra studentene gjennom studenttillitsvalgte.
Les mer i brevet fra styrelederen.

Velkommen til studiestart, fagskolestudenter ved Fagskolen i Nord!

 

Jeg ønsker med dette gamle og nye studenter velkommen til nytt studieår!

Fagskolen i Nord har over de siste årene vært i stor vekst og omstilling. Vi er ved studiestart nesten 750 studenter og Fagskolen i Nord er blitt en betydelig kompetanseleverandør til det offentlige og private næringsliv, lokalt og regionalt – for enkelte studieretninger, så vel nasjonalt.

Fra å være Fagskolen i Troms, Nordkapp Maritime Fagskolen og Fagskolen i Kirkenes, er disse fra 01. august 2021 blitt til Fagskolen i Nord. Vi er nå ca 75 ansatte, som fordeler seg utover på alle studiestedene, fra Kirkenes i øst til Harstad i vest. Det er en krevende øvelse å lede, samkjøre og skape enhetlig virksomhet når den geografiske spredningen er så stor.

Jeg er likevel trygg på at det skal vi få til!

Denne uken ble studiebarometeret for fagskolestudenter 2021 presentert. Det fremkommer mange gledelige funn, men også noen alarmerende.

«Over halvparten av studentene har vært bekymret for at utdanningen de fikk under pandemien har vært dårligere enn den de ville fått i en normal hverdag. Samtidig oppfatter studentene kvaliteten fortsatt som god, jevnt over. Fire av fem studenter mener de får kompetanse som er viktig i arbeidslivet og at kompetansen gjør de i stand til å tre inn i roller i arbeidslivet uten ytterligere utdanning.»

Vi er kjent med at studiesituasjonen under pandemien har vært krevende og i perioder ikke helt som vi ønsker. Jeg er likevel fornøyd med at studentene opplever kvaliteten som god og at utdannelsen er relevant og etterspurt.

Det som imidlertid bekymrer meg er,

«I studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) oppga 2 av 5 fagskolestudenter at økonomien var blitt negativt påvirket grunnet pandemien. Samme antall fortalte at de slet med søvnproblemer. Over halvparten av fagskolestudentene var ensomme, og mer enn hver femte fagskolestudent har vurdert å ta sitt eget liv.»

Styret for Fagskolen i Nord bærer det øverste ansvaret for all virksomhet, ansatte og studenter. Selv om vi har en svært kompetent ledelse, sentralt og på det enkelte studiested, så fritar det ikke meg for mitt ansvar. Jeg er meget bekymret over at så mange som «mer enn hver femte» har vurdert å ta sitt eget liv. Vi må tørre å løfte frem mental helse og skape åpenhet rundt dette. Det vil senke terskelen for å be om hjelp.

Ledelsen, fagstab, rådgivere og andre veiledere er der for dere også når det kommer til det psykososiale. Jeg oppfordre alle som har problemer eller synes at dagene er mørkere enn hva godt er å ta kontakt med de som er der for å hjelpe. Som styreleder og øverste ansvarlig for virksomheten så er også min «dør åpen» for deg om du trenger det. Jeg kan kontaktes på telefon eller mail og jeg skal gjøre mitt for å hjelpe dere som sliter med å håndtere hverdagens utfordringer.

Vi har ingen å miste!

 

Det er vårt overordnede mål at alle våre studenter skal gjennomføre studiet, med godt faglig utbytte, da må vi også sette det psykososiale på agendaen.

Ta kontakt, søk hjelp er mitt råd!

Så er det slik at styret for Fagskolen i Nord også består av styremedlemmer som velges blant studentene. Vi har tidligere erfart at det har vært vanskelig å finne studentrepresentanter til styret.

Styret er fagskolens øverste organ og rapporterer direkte til skolens eier, Troms og Finnmark Fylkeskommune. Etter Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) har styret et bredt og sammensatt ansvarsområde, hvor hensynet til studenten står sentralt.

Jeg vet at dere, både heltids og deltids studenter, har en hektisk hverdag og har forståelse for at det kan være utfordrende å ta på seg oppgaver ut over hva studiet krever. Likevel slår jeg et slag for at styrearbeid er viktig og interessant. Som styremedlem vil du få god oversikt over overordnede problemstillinger og med dette gode muligheter til å påvirke studentens hverdag, faglig og sosialt.

Videre får du mulighet til å lære om styrearbeid og derved utvide din forståelse for flere næringers kompetansebehov, samt utvide ditt nettverk. Jeg tror at du som studentrepresentant vil oppleve styrearbeidet som inkluderende og lærerikt.

Det avholdes 5-6 styremøter i året og Fagskolen vil dekke alle dine eventuelle reise- og oppholdskostnader i forbindelse med styremøtene, samt at du vil motta et styrehonorar pr møte på lik linje med øvrige styremedlemmer (fylkeskommunale satser).

Jeg håper med dette at du fatter interesse og stiller som kandidat til valg av studentrepresentant til fagskolestyret.

Til slutt så ønsker jeg dere alle lykke til med semesteret!

Østen Mortvedt

Styreleder Fagskolen i Nord

Til toppen