Statsråden besøkte Fagskolen i Nord

Statsråd Ola Borten Moe besøkte avdeling for verkstedtekniske fag i Harstad.

Fra venstre: Ole Borten Moe, Åsmund Eide, Signe Bjortveit, Karin Eriksen, Tove Lyngra og Espen Ludviksen. Stig Valter Tovås FiN   

Ønsker innspill til strategi for høyere yrkesfaglig utdanning

Besøket fra forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe til Fagskolen i Nord, verkstedsteknologiske fag i Harstad er kommet i stand på bakgrunn av at Kunnskapsdepartementet har satt i gang arbeidet med en ny strategi for høyere yrkesfaglig utdanning. Delagasjonen fra Kunnskapsdepartementet ønsket på sin side innspill til utarbeidelsen av fremtidsstrategi for fagskolene. Strategien skal vise retning for utvikling av fagskolene fremover. Strategien er forankret i Meld. St. 14 (2019-2020) Kompetansereformen – Lære hele livet. Sentrale tema for strategien vil være å svare på hvordan vi skal sikre kvalitet i utdanningene når antall studieplasser skal økes- hvilken rolle høyere yrkesfaglig utdanning skal ha i utdanningssystemet og fremtidig kompetansepolitikken. Sentrale spørsmål ministeren søker svar på er knyttet til hvilken plass i utdanningssystemet høyere yrkesfaglig utdanning skal ha i fremtiden og hvilken rolle fagskolene skal ha i den fremtidige kompetansepolitikken. Andre spørsmål knytter seg til fagskolenes fremtidige autonomi og tilbudsstruktur.

Fagskolens fremtidige rolle

For Fagskolen i Nord var besøket fra Borten Moe en viktig anledning for å ta opp utfordringer knyttet til fagskolenes fremtidige rolle i utdanningssystemet. Fagskolen i Nord og da spesielt avdelingen for verkstedstekniske fag arbeider i disse dager med å utvikle tilbudsstrukturen utover dagens rammer i knyttet til læringsutbyttebeskrivelsene i høyere yrkesfaglig utdanning og det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF). Læringsutbyttebeskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverket tar utgangspunkt i nivåene i utdanningssystemet, og er utformet for å kunne tjene som beskrivelser for kvalifikasjoner som oppnås i studiene. Fagskolen i Nord er på sin side opptatt av at Kunnskapsdepartementet i sitt fremtidige arbeid med ny strategi for fagskolene også ser nærmere på disse og mange andre spørsmål om fremtidig utvikling av fagskolesektoren og høyere yrkesfaglig utdanning. Den politiske ledelsen viste stort engasjement i forbindelse med besøket og stilte flere gode spørsmål knyttet til pedagogisk praksis i høyere yrkesfaglig utdanning.

Til toppen