Interimsstyret for felles fagskole

Troms og FinnmarkInterimsstyret som skal legge til rette for en felles fagskole for Troms og Finnmark hadde sitt første møte torsdag 3. desember 2020.

Bakgrunnen for at det er oppnevnt et interimsstyret er at fylkestinget i Troms og Finnmark har vedtatt at Fagskolen i Troms, Fagskolen i Kirkenes og Nordkapp maritime fagskole skal slås sammen til en felles fagskole for Troms og Finnmark med virkning fra 01.08.2021. 

Les mer: Fylkestinget behandlet saken i møte 16.06.2020 sak 30/20

Oppnevnt av fylkesrådet

Interimsstyret er oppnevnt av fylkesrådet i Troms og Finnmark, og har fått i oppdrag å legge til rette foren ny felles fagskole med blant annet felles styringsdokumenter, styre, rektor, administrasjon, økonomi og navn på den nye fagskolen. Fylkesrådet oppnevnte samtidig Østen Mortvedt som leder, med Per Åge Hansen som nestleder.

Les mer: Fylkesrådet behandlet saken i møte 20.10.2020 sal 266/20

Arbeidsutvalg

Interimsstyret hadde sitt første møte torsdag 3. desember 2020. På møtet ble mandatet gjennomgått, det ble enighet om å opprette et arbeidsutvalg (AU) ved leder, nesteleder, en ansattrepresentant og en studentrepresentant fra styret. Arbeidsutvalget bistås av et sekretariat bestående av Eirik Vorren ved Utdanning Øst og Sture Norman Flaaten ved Utdanning vest i fylkesadministrasjonen.

Det er det mye arbeid som skal utføres fram til den nye fagskolen for Troms og Finnmark skal være på plass fra 01.08.2021, og AU skal forberede saker for beslutning i styret, og sikre fremdrift i arbeidet.

Videre arbeid

Frem mot neste møte fikk AU i oppdrag å utarbeide forslag til prioritering av arbeidsoppgavene, samt tidsplan for arbeidet. Videre ble det vedtatt at AU skal utarbeide forslag til møteplan for interimsstyret, samt forslag til et reglement for møtene i interimsstyret.

Sammensetning av Interimsstyret

For å få en likevekt mellom de tre fagskolene, samt utdanning øst og vest, ble det av fylkesrådet vedtatt følgende sammensetning:

2 styrerepresentanter fra Fagskolen i Troms:

  • Østen Mortvedt, vara: Una Thijssen Amundseno
  • Rigmor Thorsteinsen, vara: Stein Windfeldt

1 representant fra styret til Fagskolen i Kirkenes:

  • Bente Haug, vara: Roy Arne Andersen

1 representant fra styret til Nordkapp maritime fagskole:

  • Per Åge Hansen, vara: Trine Noodt

2 representanter for de ansatte ved Fagskolen i Troms

  • Anne Grethe Hermansen, vara: Roald Wasshaug
  • Bengt Einar Larsen, vara: Roald Wasshaug

1 representant for de ansatte ved Fagskolen i Kirkenes:

  • Trond Dahlberg, vara: Helge Bækø

1 representant for de ansatte ved Nordkapp maritime fagskole:

  • Johanne Salamonsen, vara: Peer-Einar Pedersen

2 representanter for studentene:

  • Hans Christian Vestergaard, vara: Ådne Eriksen
  • Per Roger Aronsen, vara: Cato Johansen
Til toppen