Fagskolen i Nord satser i Finnmark

Fagskolen i Nord – På Veien mot Fremtidens Utdanning i Nord-Norge

Fagskolen i Nord viser gang på gang at de ligger i forkant av den nasjonale utdanningstrenden. Med blikket stødig rettet mot fremtiden, etablerer skolen stadig innovative og viktige utdanningstilbud som imøtekommer regionens behov og den nasjonale etterspørselen.

Nytt tilbud i Hammerfest – Palliasjon

Fra våren 2023 har Fagskolen i Nord introdusert en ny og viktig utdanning innen palliasjon ved Studiesenter Hammerfest. Gjennom studiet ønsker Fagskolen å utdanne reflekterte yrkesutøvere som kan ta initiativ til å utføre Palliasjon til alvorlig og uhelbredelig syke i alle aldre. Dette er et samlingsbasert deltidsstudium, med stedsbaserte samlinger i Hammerfest. Studiet strekker seg over to år og tilbyr nettstøtte for studentene. Gjennom samarbeid mellom studiesteder, vil nettforelesninger bli levert i samspill mellom Tromsø og Hammerfest, noe som fremmer kunnskapsdeling og felles læring på tvers av fylkesgrensene.

Utdanninger tilpasset industriens behov

Fagskolen i Nord har gjennomført opplæring av personell som jobber med 3D printing (AM-Additive Manufacturing) hos AM North i Hammerfest og i bedrift i Alta. Opplæringen har resultert i at bedriften har fått leveranser til blant annet Equinor, næringsmiddelindustrien, mm i Finnmark. I tillegg til å utdanne fagskoleingeniører innen verkstedteknisk fag skreddersys kurs og opplæring for å dekke akutte og langsiktige behov i industrien.  Etterspørselen av prosessteknikere har gjort at Fagskolen i Nord i samarbeid med Equinor har utviklet et nettbasert prosesskurs for å øke kompetansen til prosessoperatører blant annet til Hammerfest, offshore installasjoner og innen fiskerinæringen i Nord

Satser på akvakultur i Honningsvåg

Fagskolen i Nord, med sitt blikk rettet mot fremtiden, arbeider nå med å etablere en ny 1-årig fagskoleutdanning ved studiested Honningsvåg, med fokus på «Ledelse sjøbasert akvakultur». Denne utdanningen er designet for å forme fremtidige ledere innen sjøbasert akvakulturnæring. Målet er å heve formalkvalifikasjonene til personell ved å tilby en helhetlig utdanning hvor nøkkelområder som ledelse, biologi, produksjonsplanlegging, kvalitetssystemer og HMS står i fokus. Med dette vil Fagskolen i Nord bidra til å styrke kompetansen og kapasiteten innen denne voksende næringen.

Pionerer med fleksibel dekksoffiserutdanning

I tråd med Fagskolen i Nords visjon om å ligge i forkant av utdanningstilbudene nasjonalt, jobber vi nå med å lansere en fleksibel dekksoffiserutdanning ved studiested Honningsvåg. Dette ambisiøse tiltaket vil plassere oss som en av de første institusjonene i landet som tilbyr en slik moderne og tilpasningsdyktig form for utdanning. Med dette ønsker vi å møte de skiftende behovene hos studentene og industrien ved å tilby en mer tilgjengelig og fleksibel læringsplattform.

Unik utdanning i Kirkenes – Anlegg og bergverk

Fra studiested Kirkenes, tilbyr Fagskolen i Nord en spennende utdanning innen Anlegg og bergverk, som utvilsomt er fremtidens næringer. En samlingsbasert organisering tillater studentene å videreutvikle sin kompetanse, samtidig som de er i arbeid. Med mange overlappende arbeidsoppgaver mellom anlegg og bergverk, gir vår utdanning studentene kvalifikasjoner som er relevante for begge bransjene. Dette gjør vårt program unikt, med økende etterspørsel i sektoren. Fagskolen i Nord er viktig for Kirkenes, og utdanningen gir muligheten til å bygge en karriere i en sektor som er avgjørende for samfunnsutviklingen. 

Utvider tilbudet i Kirkenes fra høsten 2024

Fagskolen i Nord planlegger å starte opp utdanningen Eldre og livsmestring ved avdeling Kirkenes fra høsten 2024. Målet med studiet er å gi studentene en grundig utdannelse, som gjør de i stand til å håndtere komplekse utfordringer knyttet til eldreomsorg. Vårt samlingsbaserte studie vil gi spennende muligheter til å fordype seg i emner knyttet til eldreomsorg og livsmestring, og utvikle ekspertise på dette området. 

NHOs Kompetansebarometer understreker behovet for fagskoleutdanning

Ifølge NHOs Kompetansebarometer, påpekes det at næringslivet sterkt etterlyser kompetanse fra fagskolesektoren. Dataene fra kompetansebarometeret viser klart at det er en betydelig etterspørsel etter faglært arbeidskraft. Når det kommer til drivere for utdanningsbehov, er faktorer som teknologiutvikling, digitalisering og myndighetskrav alle sentrale elementer som påvirker behovet for kvalifisert arbeidskraft i næringen.

Fagskolen i Nord er i kontinuerlig dialog med næringen for å tilpasse våre utdanningstilbud basert på disse behovene. Med Arktis som en voksende region for utvikling og økonomisk aktivitet, er det viktig at utdanningsinstitusjoner, som Fagskolen i Nord, kan tilby relevant kompetanse tilpasset disse utfordringene.

Med myndighetskrav som en sentral driver, er det klart at Fagskolen i Nord vil fortsette å spille en kritisk rolle i å sikre at regionens arbeidsstyrke er godt forberedt for fremtidens utfordringer. Vi ser frem til fortsatt samarbeid med næringen for å sikre at vi kan levere den kompetansen som etterspørres

Sentraliserende effekt med dagens finansieringsordning

Vi har satt vår beste fot frem for å sikre at studenter i Finnmark har tilgang til toppmoderne, relevant og fleksibel utdanning, «Men uten tilstrekkelig finansiering vil våre anstrengelser være forgjeves. Finnmark fylkeskommune har en befolkning på 75 863 personer (2019). Fagskolene er stykkprisfinansiert i et system der all finansiering er konkurranseutsatt. Potensialet i Finnmark er antagelig 2 promille av folketallet, med et maksimalt studenttall på om lag 150 studenter i Fagskoleutdanninger i Finnmark. Med dagens system kan det da forventes at fylkeskommunen får overført maksimalt 8 millioner kroner over statsbudsjettet. Eller lønn og drift til en fagskole med 6-7 ansatte. Da ser vi at dagens finansieringsordning har en sterkt sentraliserende effekt. Og vi må lage fagskoleutdanninger i Finnmark som appellerer til studenter fra andre deler av landet. Fagskolen i Nord håper på hjelp fra fylkespolitikere, byråkrater, næringsliv til å påvirke sentrale politikere og byråkrater til å sikre at også Finnmark skal ha god tilgang på Fagskoleutdanninger som har en bærekraftig finansiering. Fagskolen i Nord ønsker seg en grunnfinansiering som sikrer at fagskolen skal kunne ha en administrasjon og at det er mulig å gi tilbud i Nord der folk bor og næringsliv er lokalisert», sier Harry Haugen, Rektor ved Fagskolen i Nord.

Til toppen